Πολιτική Απορρήτου

ΔΉΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Π.Ε.ΞΕΡΓΑΣIΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ

Η εταιρεία TOPGENTI.RO Ε.Π.Ε., νομικό Ρουμανικό πρόσωπο με έδρα στην Ρουμανία, οδό Sirenelor αριθ. 10-12, 5ο τομέα, Βουκουρέστι, με αριθμό καταχώρησης στο Εμπορικό Μητρώο J40/3679/2014 και φορολογικό κωδικό RO32974270, ως χειριστής, επιθυμεί να σας ενημερώσει για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της λειτουργίας σχετικά με την παροχή υπηρεσιών / προϊόντων της TOPGENTI.RO Ε.Π.Ε. σε πελάτες, για τους σκοπούς που καθορίζονται παρακάτω.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων είναι:  TOPGENTI.RO Ε.Π.Ε., νομικό Ρουμανικό πρόσωπο με έδρα στην Ρουμανία, οδό Sirenelor αριθ. 10-12, 5ο τομέα, Βουκουρέστι, αριθμό καταχώρησης στο Εμπορικό Μητρώο J40/3679/2014 και φορολογικό κωδικό RO32974270.

Από τη φύση και τις διαδικασίες των υπηρεσιών / προϊόντων που παρέχονται από την TOPGENTI.RO Ε.Π.Ε. ("προϊόντα" ή "υπηρεσίες" της TOPGENTI.RO Ε.Π.Ε.), οι χρήστες ("Πελάτες" ή "Χρήστες") διαβιβάζουν ορισμένα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της παροχής και την ανάπτυξη σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις και διαδικασίες, σε βέλτιστες ασφαλείς συνθήκες των υπηρεσίων.

Η προστασία δεδομένων με προσωπικό χαρακτήρα των πελατών της TOPGENTI.RO Ε.Π.Ε. και η διατήρησή τους σε ασφάλεια είναι μια από τις σημαντικές μέριμνες της TOPGENTI.RO Ε.Π.Ε. και των αντιπροσώπων, των συνεργατών και των υπεργολάβων της που συμμετέχουν στην διαδικασία παροχής υπηρεσιών.

Η παρούσα Δήλωση σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου αντικατοπτρίζει την πολιτική απορρήτου που εφαρμόζεται σε όλους τους χρήστες των υπηρεσιών / προϊόντων της TOPGENTI.RO Ε.Π.Ε., έτσι ώστε να ενημερώνονται και να μπορούν να λάβουν τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά τους δεδομένα που συλλέγονται μέσω της χρήσης της υπηρεσίας, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματα που έχουν.

ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ

Προσωπικά δεδομένα σημαίνει τόσο δεδομένα με μη προσωπικό χαρακτήρα όσο και δεδομένα με προσωπικό χαρακτήρα - πληροφορίες για ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο. Ένα αναγνωρίσιμο άτομο είναι ένα άτομο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα στοιχείο αναγνώρισης, το οποίο περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε:

(α) όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο (π.χ. σταθερό, κινητό, φαξ)·
(β) οικονομικές πληροφορίες (π.χ. εισόδημα κ.λπ.)·
(γ) διάφορες πληροφορίες που απαιτούνται ή ζητούνται από τις αρχές συγκεκριμένα για την παροχή υπηρεσιών / προϊόντων·
(δ) πληροφορίες που προκύπτουν από την παρακολούθηση βίντεο / ήχου σε περίπτωση που ο Πελάτης επισκέπτεται μία από τις τοποθεσίες όπου παρέχονται υπηρεσίες / προϊόντα της TOPGENTI.RO Ε.Π.Ε. ή επικοινωνεί με τις υπηρεσίες υποστήριξης.
(ε) υπογραφή·
(στ) κάθε άλλη πληροφορία που απορρέει από αυτές μετά την επεξεργασία που εκτελείται από την TOPGENTI.RO Ε.Π.Ε. (π.χ. τμηματοποίηση πελατών σύμφωνα με διαφορετικά κριτήρια, το μοναδικό αναγνωριστικό που δημιουργείται στο επίπεδο της TOPGENTI.RO Ε.Π.Ε. για κάθε πελάτη, συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπηρεσίες / τα προϊόντα που προσφέρονται από την TOPGENTI.RO Ε.Π.Ε. κ.λπ.) και κάθε άλλη πληροφορία που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της TOPGENTI.RO Ε.Π.Ε.·
(ζ) ΙP ή δραστηριότητες που εκτελούνται κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας ή τη χρήση των εφαρμογών / υπηρεσιών της TOPGENTI.RO Ε.Π.Ε.).

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σημαίνει οποιαδήποτε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών που εκτελούνται σε προσωπικά δεδομένα, με αυτόματα ή μη αυτόματα μέσα, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, εξαγωγή, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη σε τρίτους μέσω μετάδοσης, διάδοσης ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου, ή  μέσω σύνδεσης ή συνδυασμού, αποκλεισμού, αρχειοθέτησης, διαγραφής, καταστροφής κ.λπ.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι πληροφορίες συλλέγονται κατά τη διαδικασία προσφοράς υπηρεσιών / προϊόντων σε χρήστες ή πιθανούς χρήστες. Οι κύριες πηγές πληροφοριών είναι:

1. έντυπα που χρησιμοποιούνται για την παροχή των υπηρεσιών, δεδομένα που παρέχονται κατά τη χρήση των ιστοτόπων ή των εφαρμογών της TOPGENTI.RO Ε.Π.Ε., άλλα μέσα επικοινωνίας, ερωτηματολόγια που δέχονται οι χρήστες ή οι δυνητικοί χρήστες των υπηρεσιών (χωρίς να είναι υποχρεωμένοι) να συμπληρώσουν κατόπιν αιτήματός μας, και άλλα έγγραφα που οι χρήστες ή οι πιθανοί χρήστες διαθέτουν για εμάς κατόπιν αιτήματός μας ·
2. συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ της TOPGENTI.RO Ε.Π.Ε. και των αντιπροσώπων / συνεργατών της και μεταξύ αυτών και των χρηστών της υπηρεσίας ·
3. εξωτερικές πηγές - για την εκπλήρωση συγκεκριμένων υποχρεώσεων (αρμόδια ιδρύματα, δημόσια μητρώα, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, πληροφορίες διαθέσιμες στα κοινωνικά μέσα και στο Διαδίκτυο, ή τρίτα μέρη, κάτοχοι τέτοιων πληροφοριών, όπως, αλλά δεν περιορίζονται σε) όπως τα ακόλουθα: το Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου, η ρουμανική δικαστική πύλη που διαχειρίζεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, άλλοι πάροχοι προσωπικών δεδομένων κ.λπ.).

Συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα:

Ο ιστότοπος Adona.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες του με τρεις τρόπους:
 • απευθείας από τον χρήστη·
 • δεδομένα κίνησης από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη·
 • μέσω των cookies.
A. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται άμεσα
A1. Όταν έχετε πρόσβαση στο Adona.gr ή όταν δημιουργείτε λογαριασμό ή κάνετε μια παραγγελία, μπορούμε να σας ζητήσουμε το όνομα, το επώνυμο ή / και τη διεύθυνση e-mail, καθώς και άλλα απαραίτητα δεδομένα για τη σύναψη συμβάσεων, την παράδοση ή την τιμολόγηση.

Αυτά τα δεδομένα διατηρούνται για περίοδο 3 ετών από τη λήξη της σύμβασης (αυτή είναι η γενική περίοδος συνταγογράφησης). Τα δεδομένα τιμολογίου διατηρούνται για 10 χρόνια (όπου είναι νομική φορολογική υποχρέωση).

Εάν δεν μας δώσετε αυτές τις πληροφορίες, δεν θα είμαστε σε θέση να τηρήσουμε την παραγγελία σας.

Α2. Όταν έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες υποστήριξης, μπορούμε να σας ζητήσουμε μια διεύθυνση e-mail ή έναν αριθμό τηλεφώνου. Διατηρούμε το δικαίωμα να καταγράφουμε οποιαδήποτε επικοινωνία γίνεται για τις υπηρεσίες υποστήριξης των υπηρεσιών του ιστοτόπου Adona.gr προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Θα σας ενημερώσουμε πριν από την έναρξη της ανακοίνωσης ότι αυτή μπορεί να καταγραφεί.

Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, με σκοπό την επικοινωνία μαζί σας / την επίλυση ενός παραπόνου / αιτήματος σας. Ενδέχεται να ζητήσουμε άλλα δεδομένα που μπορεί να αποτελούν προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για αυτούς τους σκοπούς.

Α3. Επίσης, όταν εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο, χρειαζόμαστε μια διεύθυνση e-mail με σκοπό την προσαρμογής της επικοινωνίας μαζί σας.

Αυτά τα δεδομένα διατηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης ή έως ότου η δραστηριότητά σας μας δείξει ότι δεν ενδιαφέρεστε πλέον για την επικοινωνία μας.

Α4. Όταν κάνετε μια πληρωμή. Όλες οι πληρωμές διεκπεραιώνονται από τους συνεργάτες μας - Stripe, Inc, οπότε οι τραπεζικές πληροφορίες διαβιβάζονται σε αυτούς. Οι προσωπικές τους πολιτικές Επεξεργασίας δεδομένων διατίθενται στους ιστοτόπους αυτών των συνεργατών.

B. Δεδομένα κυκλοφορίας
Όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, αποκαλύπτετε ορισμένες πληροφορίες για τον εαυτό σας, όπως η διεύθυνση IP σας, η ώρα της επίσκεψής σας, ο τόπος όπου εισαγάγατε τους ιστότοπούς μας, οι σελίδες που επισκεφτήκατε. Ο ιστότοπος Adona.gr, όπως και άλλοι χειριστές, καταγράφει αυτές τις πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο ιστότοπος Adona.gr χρησιμοποιεί υπηρεσίες εξωτερικής ανάλυσης επισκεψιμότητας, όπως το Google Analytics.

Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το Adona.gr για τη βελτίωση του ιστοτόπου και των υπηρεσιών μας, αλλά και για τη διασφάλιση της ασφάλειας του ιστοτόπου μας:

- δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους πελάτες κατά την υποβολή της παραγγελίας (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση παράδοσης, αριθμός τηλεφώνου) που χρησιμοποιούμε για την επεξεργασία της παραγγελίας και τη δυνατότητα παράδοσης του προϊόντος μέσω ενός ταχυμεταφορέα στον πελάτη. Σε περίπτωση επιστροφής χρησιμοποιούμε επίσης τον κωδικό IBAN (έντυπο επιστροφής)·

- δεδομένα περιήγησης (IP), τα οποία καταγράφονται αυτόματα όταν ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο και χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου, προκειμένου να παρατηρηθεί η σωστή λειτουργία τους με πλήρη ασφάλεια.

C. Τα Cookies
-  ανά περίοδο λειτουργίας και σταθερά

Ο σκοπός της συλλογής των δεδομένων σας είναι αποκλειστικά για μία  αποτελεσματική και γρήγορη ανταπόκριση στο αίτημά σας, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας προμήθειας: έλεγχος της ορθότητας των δεδομένων που έχετε εισάγει στη έντυπο παραγγελίας, έλεγχος της παραγγελίας σας, έκδοση του τιμολογίου για τα παραγγελθέντα προϊόντα. Επίσης, ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Εάν θέλετε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η TOPGENTI.RO Ε.Π.Ε. μέσω του διαδικτυακού καταστήματος www.adona.gr, εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο, προσδιορίζοντας τη διεύθυνση e-mail σας. Εάν θέλετε να αγοράσετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.adona.gr, συμπληρώστε τα απαιτούμενα δεδομένα στο έντυπο παραγγελίας (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τοποθεσία, αριθμός τηλεφώνου).

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ Ε.Π.Ε.ΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Οι σκοποί για τους οποίους η TOPGENTI.RO Ε.Π.Ε. επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα είναι:
 • Ο σκοπός της συλλογής προσωπικών δεδομένων είναι η πώληση προϊόντων και υπηρεσιών στον ιστότοπο Adona.gr (με όλες τις σχετικές δραστηριότητες, όπως επεξεργασία παραγγελιών, παράδοση, πληρωμή, τιμολόγηση κ.λπ.), εξυπηρέτηση πελατών και δραστηριότητες μάρκετινγκ για τις ανάγκες του ιστοτόπου Adona.gr·
 • Η ταυτοποίηση χρηστών / δυνητικών χρηστών μέσω μέσων επικοινωνίας (π.χ. τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομείο, Διαδίκτυο, σταθερές ή κινητές εφαρμογές στις οποίες έχει πρόσβαση ο Πελάτης προκειμένου να χρησιμοποιήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες)·
 • Η ταυτοποίηση των χρηστών / δυνητικών χρηστών για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων που υπέχει η TOPGENTI.RO Ε.Π.Ε. κατά την παροχή των υπηρεσιών·
 • Η παρακολούθηση των λειτουργιών και ανάπτυξης υπηρεσιών και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για χρήστες / πιθανούς χρήστες·
 • Η δημιουργία ή η ανάλυση των προφίλ για τη βελτίωση των υπηρεσιών και τη διεξαγωγή ερευνών καθώς και για τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε άλλων τύπων προώθησης υπηρεσιών ή / και τη διεξαγωγή μάρκετινγκ ή γενικών διαφημιστικών δραστηριοτήτων·
 • Η ανάλυση της συμπεριφοράς οποιουδήποτε ατόμου που έχει πρόσβαση στους ιστοτόπους της TOPGENTI.RO Ε.Π.Ε., χρησιμοποιώντας cookies, προκειμένου να παρέχει περιεχόμενο (γενικό και εμπορικό) προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις του χρήστη·
 • Η διενέργεια εσωτερικών αναλύσεων (συμπεριλαμβανομένων στατιστικών αναλύσεων) τόσο στις υπηρεσίες όσο και στο χαρτοφυλάκιο των χρηστών / δυνητικών χρηστών, για την παροχή, βελτίωση και ανάπτυξη υπηρεσιών, καθώς και διεξαγωγή μελετών και αναλύσεων αγοράς στον συγκεκριμένο τομέα·
 • Η επίλυση τυχόν διαδικαστικών ή / και νομικών καταστάσεων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών ή το συμφέρον της εταιρείας·
 • Η αρχειοθέτηση τόσο σε φυσική όσο και σε ηλεκτρονική μορφή των εγγράφων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών ή / και αλληλογραφία με χρήστες / δυνητικούς χρήστες·
 • Η αναφορά σε κρατικά ιδρύματα σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς της TOPGENTI.RO Ε.Π.Ε. (π.χ. ρυθμιστικές αρχές και νομικές αρχές).
  ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Η TOPGENTI.RO Ε.Π.Ε. επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, με βάση τους ακόλουθους λόγους:
  • Η εκτέλεση της σύμβασης και τα προκαταρκτικά βήματα για αυτήν τη σύμβαση (άρθρο 6 (1) β του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων) - για τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του έντυπου παραγγελίας ή των δεδομένων που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών·
  • Οι νομικές υποχρεώσεις (άρθρο 6 (1) γ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων) για τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση·
  • Η συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων) για δεδομένα που χρησιμοποιούνται με σκοπούς μάρκετινγκ για τους επισκέπτες του ιστοτόπου (π.χ. συνδρομή σε ενημερωτικά δελτία, cookies μάρκετινγκ κ.λπ.)·
  • Το νόμιμο συμφέρον (άρθρο 6 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων για τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται με σκοπούς μάρκετινγκ για τρέχοντες πελάτες (σύμφωνα με το άρθρο 506/2004 του άρθρου 12 (2)) του ιστοτόπου Adona.gr, την ίδια ασφάλεια του ιστοτόπου Adona.gr (αίτιο 49 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων) και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται εσωτερικά για τη βελτιστοποίηση του ιστοτόπου Adona.gr (και ανωνυμοποιημένα ή ψευδωνυμοποιημένα, ανάλογα με την περίπτωση).
  ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ; ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ;

  Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που ζητούνται από χρήστες / πιθανούς χρήστες από την TOPGENTI.RO Ε.Π.Ε. για την παροχή των υπηρεσιών θεωρείται απολύτως απαραίτητη για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις και διαδικασίες της TOPGENTI.RO Ε.Π.Ε. Η άρνηση παροχής τέτοιων δεδομένων καθιστά αδύνατο για εμάς να παρέχουμε τις υπηρεσίες. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να μην επεξεργαστούν τα δεδομένα του για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

  ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Προκειμένου να εκπληρώσει τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, η εταιρεία μπορεί να διαβιβάσει τα δεδομένα των Πελατών, όπου είναι απολύτως απαραίτητο, στις ακόλουθες κατηγορίες τρίτων:
  • ρυθμιστικές αρχές και νομικές αρχές·
  • ορισμένοι συμβατικοί συνεργάτες (π.χ. αντιπρόσωποι εταιρειών, ελεγκτές, σύμβουλοι, κ.λπ.), που έχουν επίσης την ποιότητα των προσώπων που εξουσιοδοτούνται από τον χειριστή με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
  Αυτοί οι συμβατικοί συνεργάτες πραγματοποιούν επίσης την εμπορική τους δραστηριότητα στη Ρουμανία και ενδέχεται να τους παρέχονται τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν εντός των ορίων των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει έναντι της εταιρείας. Τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουμε στα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται από εμάς με την επεξεργασία τους περιορίζονται στα ελάχιστα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για την εκτέλεση αυτών των υπηρεσιών και, ταυτόχρονα, τους ζητάμε να μην χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

  Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι οντότητες που συνεργαζόμαστε αποθηκεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα με ασφαλή τρόπο. Επίσης, ορισμένοι από αυτούς είναι με τη σειρά τους φορείς εκμετάλλευσης που ασκούν την εμπορική τους δραστηριότητα στη Ρουμανία, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών ως πράκτορες.

  Ορισμένα από αυτά αποτελούν τρίτα μέρη που δεν έχουν το ρόλο της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε αυτά προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους ή στην αλληλεπίδρασή τους με την εταιρεία, όπως εταιρείες τεχνικής συντήρησης, χρηματοοικονομικούς ελεγκτές ή παρόχους δικαστικών υπηρεσιών.

  Τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω μπορεί να διατίθενται ή να διαβιβαστούν σε τρίτους στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  (α) δημόσιες αρχές, ελεγκτές ή θεσμοί με εποπτεία στον ελέγχο δραστηριοτήτων σχετικά με τις υπηρεσίες, τις δραστηριότητες ή τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, τα οποία ζητούν από την εταιρεία να παράσχει πληροφορίες, βάσει των νομικών υποχρεώσεων που έχει η εταιρεία·
  (β) για την εκπλήρωση μιας νομικής απαίτησης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών ή για την προστασία των δικαιωμάτων και περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας μας ή άλλων οντοτήτων ή προσώπων, όπως δικαστήρια·
  (γ) τρίτοι αγοραστές, στο βαθμό που η δραστηριότητα της εταιρείας θα μεταβιβαζόταν (εν όλω ή εν μέρει), και τα προσωπικά δεδομένα που κρατούσαν τα υποκείμενα των δεδομένων θα αποτελούσαν μέρος των περιουσιακών στοιχείων που αντιπροσωπεύουν το αντικείμενο της συναλλαγής. Επίσης, για τους σκοπούς της επεξεργασίας που ρυθμίζεται παραπάνω, ενδέχεται να παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εταιρείες που αποτελούν μέρος του ομίλου TOPGENTI.RO Ε.Π.Ε., εταιρείες που θα υπόκεινται στις οδηγίες της εταιρείας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το https://www.adona.gr.

  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

  Στο πλαίσιο των εργασιών που περιγράφονται παραπάνω, τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών μπορούν να μεταφερθούν στο εξωτερικό σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ("ΕΕ") ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ("ΕΟΧ"). Επομένως, ενημερώνουμε τους Πελάτες, ότι οποιαδήποτε μεταφορά που πραγματοποιείται από την εταιρεία σε κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ θα συμμορφώνεται με τις νομικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων αριθ. 2016/679 που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο («GDPR»).

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ε.Π.Ε.ΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Θα αποθηκεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας, όπως αναφέρονται παραπάνω, και σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς, αλλά δεν περιορίζονται στις διατάξεις για την αρχειοθέτηση.

  ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Π.Ε.ΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Αφού λήξει ο χρόνος επεξεργασίας που αναφέρεται παραπάνω και η εταιρεία δεν έχει πλέον νομικούς λόγους ή έννομο συμφέρον για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν σύμφωνα με τις διαδικασίες της εταιρείας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την αρχειοθέτηση, την ανωνυμοποίηση, την καταστροφή.

  ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΙΛ
   
  Τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να υπόκεινται σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας / διαγραφής των προφίλ.

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

  Η εταιρεία αξιολογεί και βελτιώνει συνεχώς τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται προκειμένου να διασφαλιστεί η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε ασφαλείς συνθήκες.

  Μέτρα που ελήφθησαν για τη διασφάλιση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων:
  • Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων προσωπικών πληροφοριών, μπορούν να έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων μόνο με το δικό τους όνομα πρόσβασης και τον κωδικό πρόσβασης (μετά από 3 λανθασμένες καταχωρίσεις κωδικού πρόσβασης ο λογαριασμός αποκλείεται). Όλοι οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να διατηρήσουν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων στα οποία έχουν πρόσβαση, και σε κάθε τέλος της περιόδου σύνδεσης στη βάση δεδομένων θα κλείσουν τη σύνδεση·
  • Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα μόνο για την εκπλήρωση των αποδόσεων υπηρεσίας·
  • Οποιαδήποτε λειτουργία συλλογής ή / και τροποποίησης προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες καταχωρείται μόνιμα (καταχωρείται ο χρήστης, η ημερομηνία, η ώρα και ο τύπος τροποποίησης). Καταχωρούνται επίσης όλα τα αρχεία καταγραφής·
  • Η εκτύπωση προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο από τους χρήστες που έχουν εξουσιοδοτηθεί για αυτήν τη λειτουργία και μόνο για τους σκοπούς που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία (τιμολόγια, ανακοινώσεις που συνοδεύουν τα εμπορεύματα, εμπορικές συμβάσεις).
  Η έδρα της εταιρείας είναι εξοπλισμένη με σύστημα συναγερμού και τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται ηλεκτρονικά σε ασφαλή αρχεία, προστατευμένα με κωδικό πρόσβασης. Οι πληροφορίες σε χαρτί φυλάσσονται σε ειδικά αρχεία, στα οποία έχουν πρόσβαση μόνο οι υπάλληλοι της εταιρείας, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

  ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών / δυνητικών χρηστών, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
  • Το δικαίωμα στην πληροφόρηση - άρθρα 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων. Επιτρέπει στους ανθρώπους να γνωρίζουν, από τη στιγμή της συλλογής, τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα, σε ποιον θα αποκαλυφθούν ή να μεταφερθούν, ποια δικαιώματα έχουν τα εν λόγω άτομα σχετικά με τα επεξεργασμένα δεδομένα κ.λπ.·
  • Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία - άρθ. 15 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων. Επιτρέπει στο άτομο να λάβει, από την TOPGENTI.RO Ε.Π.Ε., επιβεβαίωση ότι τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι και, εάν ναι, πρόσβαση στα αντίστοιχα δεδομένα και άλλες χρήσιμες πληροφορίες·
  • Το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων - άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων. Επιτρέπει στο άτομο να λάβει από την TOPGENTI.RO Ε.Π.Ε. τη διαγραφή / διόρθωση προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Υπάρχουν, ωστόσο, εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα, όπως: ορισμένα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για να δώσουν στο κοινό το δικαίωμα ενημέρωσης · τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς στατιστικής ή αρχειοθέτησης · τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εξακρίβωση ή υπεράσπιση δικαιώματος στο δικαστήριο·
  • Το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας – άρθρο 18 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων: έχετε το δικαίωμα να λάβετε τον περιορισμό της επεξεργασίας σε περιπτώσεις όπου: (α) θεωρείτε ότι τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι ανακριβή, για μια περίοδο που επιτρέπει στον χειριστή να επαληθεύσει το ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων· (β) η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά να περιορίσετε τη χρήση αυτών των δεδομένων· (γ) εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους προαναφερθέντες σκοπούς, αλλά χρειάζεστε τα δεδομένα για να δημιουργήσετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε ένα δικαίωμα στο δικαστήριο· ή (δ) αντιταχθήκατε στην επεξεργασία, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορείτε να επαληθεύσετε εάν οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων υπερισχύουν των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων·
  • Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων – άρθρο 20 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων. Αντιπροσωπεύει το δικαίωμα λήψης των προσωπικών σας δεδομένων που έχετε παράσχει στην TOPGENTI.RO Ε.Π.Ε. σε δομημένη μορφή, που χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμή και μπορεί να διαβαστεί αυτόματα, καθώς και το δικαίωμα μεταφοράς των αντίστοιχων δεδομένων σε άλλον φορέα, εάν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή στην εκτέλεση μιας σύμβασης και εκτελείται με αυτόματα μέσα·
  • Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για επεξεργασία, όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε μέχρι εκείνη τη στιγμή·
  • Το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων - άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων- για λόγους που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατάσταση στην οποία βρίσκεστε, όταν η επεξεργασία βασίζεται σε έννομο συμφέρον, καθώς και σε αντίθεση, ανά πάσα στιγμή, επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ·
  • Το δικαίωμα να μην αποτελεί αντικείμενο απόφασης που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων ή τον επηρεάζει με παρόμοιο τρόπο σε σημαντικό βαθμό·
  • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της Εθνικής Αρχής για την Εποπτεία της επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων και το δικαίωμα προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια.
  Η πολιτική προστασίας δεδομένων βασίζεται στις ακόλουθες αρχές προστασίας δεδομένων:
  • Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα γίνει με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο·
  • Η συλλογή προσωπικών δεδομένων θα γίνει μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και τα δεδομένα δεν θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο με αυτούς τους σκοπούς·
  • Η συλλογή προσωπικών δεδομένων θα είναι επαρκής, σχετική και θα περιορίζεται στις απαραίτητες πληροφορίες για τον σκοπό της επεξεργασίας·
  • Τα προσωπικά δεδομένα θα είναι σωστά και, όπου απαιτείται, θα ενημερώνονται·
  • Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα λανθασμένα δεδομένα διαγράφονται ή διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση·
  • Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων και για μια περίοδο όχι μεγαλύτερη από εκείνη κατά την οποία τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία·
  • Όλα τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν εμπιστευτικά και θα αποθηκευτούν με τρόπο που θα διασφαλίζει την απαραίτητη ασφάλεια·
  • Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διανεμηθούν σε τρίτους, εκτός εάν είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών βάσει των συμφωνιών·
  • Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, διόρθωση και διαγραφή, αντίθεση ή περιορισμό από την επεξεργασία δεδομένων καθώς και από το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων.
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Η TOPGENTI.RO Ε.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης αυτής της Δήλωσης - Πολιτικής Απορρήτου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στο βαθμό που αυτή η Δήλωση θα τροποποιηθεί, η TOPGENTI.RO Ε.Π.Ε. θα δημοσιεύσει μια ενημερωμένη έκδοση στον ιστότοπό της. Σας παρακαλούμε να ξαναδιαβάσετε τη Δήλωση - Πολιτική Απορρήτου κατά καιρούς, είτε στον ιστότοπο Adona.gr είτε στις τοποθεσίες όπου είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες, προκειμένου να είστε ενημερωμένοι με την τελευταία έκδοση αυτής.

  Η άσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται παραπάνω μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Προκειμένου να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τα έντυπα που βρίσκονται στον ιστότοπο www.adona.gr ή στέλνοντας μία ειδοποίηση σε ηλεκτρονική μορφή στην ακόλουθη διεύθυνση: info@adona.gr ή μία γραπτή ειδοποίηση, με ημερομηνία και υπογραμμένη, στη διεύθυνση: οδός Sirenelor αριθ. 10-12, 5ος τομέας , Βουκουρέστι.